Kamus Matematika : V

VALUE = nilai
VARIANCE = variansi
VECTOR = vektor
VENN DIAGRAM = diagram venn
VERTEX ANGLE = titik sudut
VERTICAL = vertikal
VISIBLE POINT = titik layak (memenuhi syarat)
VOLUME = volume

Tidak ada komentar:

Posting Komentar